баланс

баланс
-у, ч.
1) бухг. Порівняльний підсумок прибутків і видатків при завершенні розрахунків, а також відомість, у якій зафіксовано цей підсумок. || Елемент методу бухгалтерського обліку. || Система показників, згрупованих у зведену таблицю, що характеризують у грошовому вираженні склад, розміщення, джерело і призначення коштів на звітний період.
••

Акти́вний бала́нс — підсумок, в якому прибутки перевищують витрати.

Бала́нс виробни́чих поту́жностей — спеціальний баланс, який характризує динаміку виробничих потужностей.

Бала́нс держа́вного бюдже́ту — співвідношення грошових прибутків та видатків держави.

Бала́нс дохо́дів та вида́тків — фінансовий баланс, в розділах якого вказані джерела та величини прибутків та видатків.

Бала́нси ва́ртості — сукупність окремих балансів, усі показники яких виражені у грошовій формі.

Бала́нс обіго́вих ко́штів — форма відображення процесів надходження та використання обігових коштів підприємства.

Бала́нс основни́х фо́ндів — система показників, що характеризують рух основних фондів за планом чи звітом.

Бала́нс підприє́мства — головна форма бухгалтерської звітності промислових компаній та підприємств країн з ринковою економікою.

Бала́нс по́питу і пропози́ції — сукупність економічних показників, що характеризують співвідношення між товарними ресурсами та платоспроможним попитом на окремі товари.

Бала́нс пра́ці — система показників, що характеризують трудові ресурси, їх наявність за видами зайнятості і суспільних груп.

Бала́нс ру́ху капіта́лів — баланс, що відображає приплив іноземних інвестицій та позик, а також надання кредитів та капіталовкладень за кордоном.

Бала́нс фіна́нсових ресу́рсів — комплексний прогнозний розрахунок.

Ва́ртісні бала́нси — сукупність балансів, в яких всі показники виражені у вартісній (грошовій) формі.

Вступни́й бала́нс — бухгалтерський баланс, що його складено на момент виникнення підприємства за описом його майна.

Емісі́йний бала́нс — баланс центрального банку – емітенту грошових знаків, який розробляють для визначення розмірів та структури операцій випуску та вилучення грошових знаків за певний період часу.

Зві́тний бала́нс — бухгалтерський баланс, складений на певну дату.

Зо́внішній бала́нс (ексте́рн-бала́нс) — баланс підприємства, що його складено спеціально для оприлюднення, тобто для акціонерів, кредиторів, податкової інспекції, громадськості (зазвичай засвідчується аудитором).

Зовнішньоторгове́льний бала́нс — співвідношення вартості товарів, що їх ввезено у країну, та тих, що вивезені з неї за певний період.

Компенсаці́йний бала́нс — частина комерційного кредиту, яку позичальник зобов'язаний тримати в банку у вигляді депозиту.

Консолідо́ваний бала́нс — зведена бухгалтерська звітність про діяльность та фінансові результати материнської та дочірніх компаній.

Ліквідаці́йний бала́нс — бухгалтерський звітний баланс, який характеризує майновий стан підприємства на дату припинення його існування як юридичної особи.

Матеріа́льні бала́нси — сукупність балансів, показники яких характеризують виробництво і розподіл конкретних видів промислової та сільськогосподарської продукції.

Об'єдна́вчий бала́нс — бухгалтерський баланс, що його складають у разі злиття (об'єднання) кількох підприємств або приєднання до певного підприємства однієї чи кількох структурних одиниць.

Паси́вний бала́нс — підсумок, в якому видатки перевищують прибутки.

Платі́жний бала́нс — співвідношення платежів, що надійшли з-за кордону, і платежів, здійснених країною за кордоном, за певний період.

Акти́вний платі́жний бала́нс — платіжний баланс, у якому сума закордонних надходжень країни перевищує суму її закордонних витрат і платежів.

Паси́вний платі́жний бала́нс — платіжний баланс, що характеризується перевищенням закордонних витрат і платежів країни над її надходженнями з-за кордону.

Річни́й бала́нс — один із видів бухгалтерського звітного балансу підприємства, що включає баланс прибутків та видатків, економічні індекси.

Розподі́льчий бала́нс — бухгалтерський баланс, що його складено на момент розподілу підприємства.

Розрахунко́вий бала́нс — співвідношення між грошовими вимогами і грошовими зобов'язаннями країни, які виникли внаслідок її торгових та інших відносин з іншими країнами за певний період (або на певну дату).

Са́льдовий бала́нс — бухгалтерський баланс, який містить дані про сальдо рахунків бухгалтерського обліку на певну дату.

Самості́йний бала́нс — бухгалтерський баланс юридичної особи – організації, що володіє відокремленим майном і має право від свого імені виступати в суді, арбітражі та ін.

Торгіве́льний бала́нс — співвідношення між вартістю експорту та імпорту країни за певний період (найчастіше рік).

Акти́вний торгіве́льний бала́нс — торговельний баланс, який характеризується перевищенням вивезення товарів з країни над ввезенням у неї.

Паси́вний торгіве́льний бала́нс — торговельний баланс, у якому ввезення товарів переважає над вивезенням.

2) чого, який. Співвідношення між взаємозв'язаними частинами, сторонами чого-небудь, між тим, що надходить і що витрачається.
3) Рівновага, урівноваження.
4) Система показників, які характеризують співвідношення або рівновагу в явищі, яке постійно змінюється.

Великий тлумачний словник сучасної української мови. - "Перун". 2005.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?
Синонимы:

Полезное


Смотреть что такое "баланс" в других словарях:

 • баланс — а м. balance f. 1. Равновесие сил в политическом и военном отношении. Возставлена ..балянция, или равновесие держав европских. АК 5 86. А для убежания еще большаго предосуждения, чтобы Висмар и Стральзунд в секвестрацию королю Прусскому не… …   Исторический словарь галлицизмов русского языка

 • БАЛАНС — (франц. balance, от balancer качать). 1) равновесие. 2) в бухгалтерии сведение счетов по приходу и расходу сумм для выяснения положения дела. 3) результат сравнения ввозной и вывозной торговли какой либо страны. Словарь иностранных слов, вошедших …   Словарь иностранных слов русского языка

 • балансёр — балансёр, балансёры, балансёра, балансёров, балансёру, балансёрам, балансёра, балансёров, балансёром, балансёрами, балансёре, балансёрах (Источник: «Полная акцентуированная парадигма по А. А. Зализняку») …   Формы слов

 • баланс — Бухгалтерский документ, отражающий положение ОКОИ на определенную дату, с перечнем активов и обязательств по этим активам. [Департамент лингвистических услуг Оргкомитета «Сочи 2014». Глоссарий терминов] баланс Общее понятие,… …   Справочник технического переводчика

 • БАЛАНС — (от франц. balance весы) 1) количественное соотношение, состоящее из двух частей, которые должны быть равны друг другу, так как представляют поступление и расходование одного и того же количества денег, товара. Например, при равенстве экспорта и… …   Экономический словарь

 • Баланс — [balance] – общее понятие, отражающее метод изучения тех или иных экономических явлений путем сопоставления или противопоставления показателей, характеризующих разные стороны этих явлений. Например, бухгалтерский баланс фирмы или иного института… …   Экономико-математический словарь

 • БАЛАНС — 1. БАЛАНС1, баланса, муж. (франц. balance, букв. весы). Сводная ведомость расходных и приходных сумм при заключении счетов (бух.). Свести баланс. Торговый баланс. Баланс народного хозяйства. || Отношение общей стоимости экспорта к импорту (экон.) …   Толковый словарь Ушакова

 • БАЛАНС — 1. БАЛАНС1, баланса, муж. (франц. balance, букв. весы). Сводная ведомость расходных и приходных сумм при заключении счетов (бух.). Свести баланс. Торговый баланс. Баланс народного хозяйства. || Отношение общей стоимости экспорта к импорту (экон.) …   Толковый словарь Ушакова

 • баланс — сальдо, бухгалтерский (баланс, отчёт), балансовый отчёт; равновесие; эквилибр, бревно, коромысло Словарь русских синонимов. баланс сущ., кол во синонимов: 9 • баланс экстерн (1) • …   Словарь синонимов

 • Баланс — от фр. balance весы А. Документ, сдаваемый в налоговую инспекцию, в котором представлен балансовый отчет компании, организации. Б. Соотношение из двух частей, которые должны быть равны друг другу, так как представляют поступление и расходование… …   Словарь бизнес-терминов

 • Баланс — (от лат. bi lance, букв. с двумя чашками; англ., фр. balance; ит. bilancia) соотношение взаимосвязанных показателей какой либо деятельности, процесса (поступление и расходование, наличие и источники формирования). Используется в целях учета,… …   Энциклопедия права


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»